?>

Procedura de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe

Ministerul Educației a publicat procedura privind asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare și tulburări specifice de învățare pentru Evaluarea Națională 2024. Părinții trebuie să depună la școală o cerere pentru adaptarea condițiilor de examen înainte de organizarea simulărilor naționale.

Principala modificare față de anul școlar trecut este că în procesul de avizare și aprobare a instrumentelor și a materialelor compensatorii poate fi implicat, la nivelul comisiei județene, și un cadru didactic cu specializarea Psihopedagogie specială/Psihologie/Pedagogie, familiarizat cu problematica TSI, desemnat de către ISJ/ISMB, conform Ministerului Educației.

„Părinții depun cererea înainte de simularea examenelor naționale, dar nu mai târziu de data limită prevăzută în Calendarul de desfășurare al examenelor naționale, privind înscrierea absolvenților clasei a VIII-a la evaluarea națională/înscrierea absolvenților clasei a XII-a/a XIII-a la examenul național de bacalaureat.

 

Solicitarea se face în baza certificatului de orientare școlară și profesională/a certificatului de încadrare în grad de handicap/a certificatului A5 eliberat de medicul specialist/ a unei adeverințe medicale eliberate de medicul specialist din comisia medicală județeană/a municipiului București de orientare școlar-profesională. 

 

În conținutul solicitării depuse în scris de către părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali ai elevilor/elevii majori cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz, tulburări de neurodezvoltare, se menționează modalitatea de adaptare a condițiilor de examinare, în funcție de particularitățile individuale și de cele specifice deficienței. 

 

Cererea înregistrată la unitatea de învățământ este valabilă atât pentru simularea examenelor naționale, cât și pentru examenele naționale”, conform procedurii

Model cerere download

Adaptarea procedurilor de examen în funcție de particularitățile individuale și de cele specifice deficienței de vedere

Părinții/tutorii legali instituiți/reprezentanții legali ai elevilor/elevii majori cu deficiențe de vedere își vor exprima, în scris, potrivit art. 4 din prezenta procedură, opțiunile referitoare la modalitatea de accesibilizare a subiectului/ modul de redactare a subiectelor (scriere obișnuită, scriere obișnuită cu caractere mărite sau prin intermediul unui profesor asistent, scriere braille).

 

În redactarea/modul de transmitere a subiectelor de examen către candidat se va ține cont de gradul deficienței de vedere (acuitate vizuală, ambliopie, cecitate), astfel:

 

Asigurarea subiectelor în scriere obișnuită cu caractere mărite se realizează de către comisia din centrul de examen sau, după caz, de subcomisia din centrul de examen, prin transpunerea automată a subiectului din format A4 în format A3, prin intermediul unui copiator.

Multiplicarea subiectelor în sistem de scriere braille se realizează de către comisia din cadrul centrului de examen sau, după caz, de subcomisia din centrul de examen, pe imprimante specializate braille, prin intermediul unor programe software specializate, prin scanare sau prin transpunerea manuală a textului după dictare/prin aducerea subiectului în format electronic. Candidații cu deficiență de vedere care solicită susținerea examenelor naționale prin utilizarea sistemului braille primesc subiectele transpuse în scriere braille, precum și subiectul în scriere obișnuită. După distribuirea subiectelor, pentru identificarea eventualelor erori de transcriere și, după caz, menționarea diferitelor figuri/scheme/diagrame și altele asemenea, profesorii asistenți dau citire subiectelor.

Pentru candidații cu deficiență de vedere care solicită susținerea examenelor naționale prin utilizarea sistemului braille, dar nu există condiții pentru transpunerea subiectelor și multiplicarea acestora prin sistemul braille, subiectele se transmit prin dictare directă, de către unul dintre profesorii asistenți, timpul de redactare a lucrărilor scrise fiind contorizat de la momentul finalizării dictării.

Pentru candidații cu deficiență de vedere care optează pentru elaborarea lucrării scrise prin dictare, subiectele se comunică prin citire/dictare, de către un profesor asistent, transmiterea cerințelor putându-se realiza secvențial.

Pentru citirea subiectelor se poate folosi și tehnologie asistivă, fără conectare la internet și care să nu permită descărcarea de documente. Dispozitivele pot fi puse la dispoziție de unitățile de învățământ sau pot fi dispozitive personale ale candidaților, verificate în prealabil de către membrii comisiei din centrul de examen.

Citirea subiectelor cu ajutorul tehnologiei asistive (voce sintetică pe laptop, PC etc.) poate fi însoțită de dictarea cerințelor de către un profesor asistent. Candidații pot utiliza laptopurile sau celelalte categorii de dispozitive electronice personale numai după ce au fost verificate în prealabil, astfel încât să nu conțină în memoria internă materiale interzise la examen.

În centrele de examen în care susțin examen candidați cu deficiențe de vedere în sistem de scriere braille sau cu tehnologie asistivă, din comisia din cadrul centrului de examen sau, după caz, din subcomisie, fac parte un specialist în transpunerea subiectelor în sistem braille, precum și un cadru didactic cu competențe în utilizarea tehnologiei de acces pentru nevăzători.

 

Redactarea lucrărilor scrise se realizează prin scriere manuală, prin sistemul de scriere braille, scriere cu ajutorul calculatorului prin intermediul unui soft de tipul cititorului de ecran sau prin dictare. Candidații pentru care se asigură subiectele cu caractere mărite pot utiliza pentru redactarea lucrărilor scrise, mijloace optice de sprijin (lupe sau lentile speciale), precum și mijloace electronice de sprijin (lupe electronice portabile sau aparate de mărit cu circuit închis), proprii sau puse la dispoziție de unitățile de învățământ.

 

Pentru candidații care solicită subiectele în alfabetul braille, la disciplinele geografie/matematică, hărţile/figurile/graficele se transpun în format tactil, prin intermediul tehnologiei de acces.

 

La proba scrisă pentru disciplina Geografie, pentru accesibilizarea modului de lucru pe hartă, candidații cu deficiențe de vedere pot folosi Stiloul Prietenos (PenFriend), care se achiziționează împreună cu etichetele asociate acestora, etichete speciale ce permit înregistrarea vocală.

 

La disciplina Matematică, candidații cu deficiențe de vedere, în funcție de gradul de deficiență, pot beneficia, la cerere, de scheme/desene/figuri geometrice în format mărit, de utilizarea cubaritmului sau a unor instrumente geometrice accesibilizate (de exemplu, rigla, echerul, compasul braille) sau au posibilitatea de a redacta descrierea figurilor geometrice, acordându-se punctajul conform baremului stabilit.

 

Lucrările care se realizează prin dictare se scriu de către unul dintre profesorii asistenți, în săli distincte, supravegheate audio-video. Completarea colțului care se secretizează se realizează, de asemenea, de către profesorii asistenți.

 

Lucrările scrise în alfabet braille se redactează pe hârtie specială braille, pusă la dispoziție de unitatea de învățământ de la care provin elevii, care poartă ștampila centrului de examen.

După finalizarea elaborării, profesorii asistenți preiau lucrările scrise în alfabet braille, numerotează colile cu cerneală albastră și atașează broșura cu subiectele/un număr suficient de coli tipizate pentru transcriere. Pentru fiecare candidat, profesorii asistenți înscriu în colțul negru al broșurii/primei coli tipizate datele candidatului și efectuează secretizarea conform procedurilor aprobate, în prezența candidatului și a însoțitorului acestuia.

 

Lucrările scrise în alfabetul braille, împreună cu broșurile/colile tipizate se preiau de către comisia din centrul de examen în cadrul căreia va funcționa o subcomisie pentru asigurarea transcrierii conținutului lucrărilor din alfabetul braille în alfabetul obișnuit, în broșură/pe coli tipizate. Membrii acestor subcomisii sunt cadre didactice specializate în scrierea/citirea alfabetului braille. Subcomisia se află în coordonarea președintelui comisiei din centrul de examen și este numită prin decizie a ISJ/ISMB. Lucrările transcrise se transmit/încarcă odată cu celelalte lucrări conform procedurii aprobate.

 

Lucrările redactate pe dispozitive electronice se listează în sala în care a fost susţinută proba și vor fi secretizate în prezența elevului și a însoțitorului acestuia. Lucrările se transcriu de unul dintre profesorii asistenţi pe foaie tipizată, care se secretizează conform procedurilor aprobate, în prezența a cel puțin doi membri ai comisiei. La momentul transcrierii lucrărilor pe foi tipizate/broșură, acestea vor fi desecretizate de către membrii subcomisiei pentru a putea fi transpuse în formatul în care vor fi transmise/încărcate în vederea evaluării conform procedurilor aprobate, pentru toate lucrările din județ.

 

Adaptarea procedurilor de examen în funcție de particularitățile individuale și de cele specifice deficienței de auz

Candidații cu deficiențe de auz pot solicita susținerea probelor de examen cu subiecte unice cu suportul interpreților limbajului mimico-gestual, cadre didactice din învățământul preuniversitar de altă specialitate decât cea la care se susține proba și care nu au predat la clasele din care provin candidații. La cererea motivată a părinților/tutorilor legal instituiți/reprezentaților legali ai elevilor/elevii majori, candidații pot beneficia de interpreţi autorizați în limbajul mimico-gestual, alţii decât cei propuşi de unitatea de învățământ, de altă specialitate decât cea la care se susține proba.

 

Pentru evitarea/eliminarea blocajelor în comunicarea dintre candidat și interpret, în situația în care interpretul limbajului mimico-gestual este desemnat de către ISJ/ISMB, se recomandă o cunoaștere prealabilă între interpret și candidat, cu cel mult 10 zile lucrătoare înainte de prima probă, astfel încât să se asigure o cunoaștere comună a semnelor limbii române.

 

În situația în care nu poate fi asigurat un număr corespunzător de interpreți ai limbajului mimico-gestual în condițiile prevăzute la alin. (1), comisiile județene/Comisia municipiului București de organizare a Evaluării naționale, respectiv comisiile județene/Comisia municipiului București de Bacalaureat asigură prezența în fiecare centru de examen în care sunt candidați cu deficiențe de auz, pe toată durata desfășurării probelor, a unor interpreți autorizați în limbajul mimico-gestual, alţii decât cei propuşi de unitatea de învățământ, de altă specialitate decât cea la care se susține proba.

 

Accesul în centrul de examen a interpreților limbajului mimico-gestual este permis în baza unei delegații semnate de către inspectorul școlar general.

 

În vederea accesibilizării cerințelor subiectelor pentru fiecare probă, interpretul transmite candidatului/ candidaților, prin limbaj mimico-gestual, conținutul cerințelor, atât la începutul fiecărei probe, cât și secvențial, după fiecare cerință, după caz.

 

Redactarea lucrării scrise se poate realiza prin dictare de către elev cu sprijinul interpretului, a unui profesor asistent, sau prin utilizarea unui calculator. Lucrarea redactată de candidat pe calculator se listează în sala în care a fost susținută proba și se semnează pe fiecare pagină de către candidat. Unul dintre profesorii asistenți asigură secretizarea și transcrierea lucrării în broșură/pe coli tipizate.

 

În cadrul probei de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională din cadrul examenului național de bacalaureat, candidații cu deficiențe de auz nu susțin proba de înțelegere a unui text audiat. În certificatul de competență lingvistică, rubrica respectivă, ce corespunde competenței de înțelegere a unui text audiat, se barează.

 

Adaptarea procedurilor de examen în funcție de particularitățile individuale și de cele specifice tulburărilor de neurodezvoltare

Adaptarea procedurilor de examen în funcție de particularitățile individuale și de cele specifice tulburărilor de spectru autist, tulburărilor cu deficit de atenție/hiperactivitate, tulburărilor de dezvoltare intelectuală sau altor tulburări de neurodezvoltare

 

În vederea identificării soluțiilor optime de adaptare a modalității de susținere a probelor și pentru evitarea/eliminarea blocajelor sau stărilor de anxietate/disconfort psihic, cauzate de introducerea elevului cu tulburare de spectru autist într-un mediu nefamiliar, se asigură cunoașterea prealabilă dintre candidat și însoțitor, în cazul în care a fost desemnat de către ISJ/ISMB, potrivit art. 18, alin. (7) din prezenta procedură. Totodată, însoțitorul i se poate adresa elevului pentru a-i oferi sprijin în concentrarea asupra rezolvării subiectului, fără a interfera cu conținutul probei de examen.

 

Sala de examen nu va conține distractori și se recomandă evitarea stimulilor externi.

 

Subiectele pentru probele scrise se transmit candidaților cu tulburare de spectru autist sau cu alte tulburări de neurodezvoltare, cu posibilitatea promptării și administrării secvențiale de către un profesor asistent, după caz. Subiectele se citesc, pe rând, în ordinea în care se elaborează lucrarea și se pot repeta, la cererea candidatului.

 

Redactarea lucrării scrise se poate realiza prin dictare, unui profesor asistent, sau prin utilizarea unui calculator. Lucrarea redactată de candidat pe calculator se listează în sala în care a fost susținută proba și se semnează pe fiecare pagină de către candidat. Unul dintre profesorii asistenți asigură secretizarea și transcrierea lucrării în broșură/pe coli tipizate.

 

Pe timpul realizării probelor scrise se acordă, la cerere, pauze, cu respectarea încadrării în termenul maxim prevăzut pentru redactarea lucrării și, de asemenea, este permisă la decizia însoțitorului, folosirea unui sistem de recompensă tangibil/netangibil, precum și prezentarea vizuală a timpului.

 

Adaptarea procedurilor de examen în funcție de particularitățile individuale și de cele specifice tulburărilor specifice de învățare (TSI)

Părinții/tutorii legali instituiți/reprezentanții legali ai elevilor/elevii majori cu tulburări specifice de învățare își vor exprima, în scris, potrivit art. 4, opțiunile referitoare la modalitatea de accesibilizare a subiectului/modul de redactare a subiectelor specificând mijloacele/instrumentele/ modul de redactare al lucrării, aspecte esențiale pentru pregătirea/asigurarea/respectarea tuturor elementelor necesare adaptării procedurilor de examinare.

 

Exemple de adaptări ale procedurilor de examinare pentru candidații cu tulburări specifice de învățare: 

 

Citirea subiectelor de către un profesor asistent, pentru candidații cu dislexie. Subiectele se citesc cu voce tare, pe rând, în ordinea în care se elaborează lucrarea și se pot repeta la cererea candidatului;

Realizarea lucrării scrise prin dictarea conținutului acesteia, de către elevul cu disgrafie (disortografie), către un profesor asistent. Se interzice profesorului asistent să corecteze sau să intervină în dictarea realizată de elev.

Lucrarea redactată de candidat pe calculator se listează în sala în care a fost susținută proba și se semnează pe fiecare pagină de către candidat. Unul dintre profesorii asistenți asigură secretizarea și transcrierea lucrării în broșură/pe coli tipizate.

 

Comisia județeană/a municipiului București de organizare a evaluării naționale poate aproba și alte măsuri pentru adaptarea condițiilor de susținere a probelor Evaluării naționale pentru candidații cu TSI, precum folosirea instrumentelor și materialelor compensatorii, la propunerea comisiilor din unitățile de învățământ, avizate de către inspectorul de specialitate care coordonează disciplina respectivă/cadrul didactic desemnat de către ISJ/ISMB și al inspectorului care coordonează învățământul special/cadrul didactic cu specializarea Psihopedagogie specială/Psihologie/Pedagogie, familiarizat cu problematica TSI, desemnat de către ISJ/ISMB, cu informarea Comisiei Naționale. Neavizarea instrumentelor și materialelor compensatorii, astfel cum au fost propuse de către comisiile din unitățile de învățământ, va fi motivată, în scris, de către Comisia județeană/a municipiului București de organizare a evaluării naționale, odată cu transmiterea refuzului de avizare.

 

Unitățile de învățământ au obligația de a transmite către ISJ/ISMB, în vederea aprobării, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data primirii acestora, cererile și materialele compensatorii depuse de către părinții/reprezentații legali ai elevilor sau elevii majori, după caz.

 

Comisia județeană/a municipiului București de organizare a evaluării naționale, respectiv Comisia județeană/a municipiului București de bacalaureat comunică în scris, unităților de învățământ, măsurile compensatorii, precum și materialele compensatorii aprobate/avizate, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la primirea cererilor.

 

Pentru a reduce barierele determinate de tulburarea specifică de învățare, dar fără să le faciliteze realizarea lucrării din punct de vedere cognitiv, candidații cu TSI pot utiliza materiale compensatorii (tabele cu formule, hărți mentale, scheme conceptuale) și instrumente compensatorii (tehnologii asistive, ca de exemplu: calculatorul de buzunar/birou).

 

Dispoziții finale

 

Pentru candidații cu diabet zaharat insulino-dependent care, la recomandarea medicului/familiei, solicită accesul în sala de examen cu dispozitive medicale specifice (pompe de insulină, glucometru), precum și pentru candidații care au aplicați senzori pentru măsurarea glicemiei care comunică cu telefonul mobil, se permite accesul candidaților în sala de examen cu aceste dispozitive medicale.

 

Timpul destinat efectuării lucrărilor scrise se poate mări, cu maximum două ore, conform prevederilor în vigoare.

 

Pe parcursul probelor scrise se acordă, la cerere, pauze, avându-se în vedere încadrarea în termenul maxim prevăzut pentru elaborarea lucrării.

 

Candidații cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare pot susține probele de examen în săli de clasă distincte, cu supraveghere audio-video, dacă această solicitare este menționată în cererea depusă de părinții/tutorii legal instituiți/reprezentații legali ai elevilor/elevii majori, conform modelului din Anexa 1 din prezenta procedură.

 

Supravegherea candidaților în sala de examen este asigurată de cel puțin doi profesori asistenți, membri ai comisiei de examen.

 

Transcrierea în broșură/pe coli tipizate, de către unul dintre profesorii asistenți, a lucrărilor redactate de către candidați pe calculator se va efectua fără a fi necesară prezența candidatului.

 

Pentru candidații care beneficiază, la data aprobării prezentei proceduri, de suportul unui însoțitor, pe perioada probelor, părinții/tutorii legali instituiți/reprezentanții legali ai elevilor/elevii majori, menționează, în cererea depusă, prezența însoțitorului în sala de examen.

 

Însoțitorul poate fi: un cadru didactic itinerant și de sprijin, un cadru didactic cu specializarea Psihopedagogie specială/Psihologie/Pedagogie familiarizat cu problematica deficienței elevului, desemnat de ISJ/ISMB sau un psiholog/specialist-terapeut personal al elevului, la propunerea părinților/tutorilor legal instituiți/reprezentanților legali. În cazul candidaților cu deficiență de auz, însoțitorul este înlocuit de interpretul limbajului mimico-gestual. Accesul însoțitorilor în centrul de examen este permis în baza unei delegații emise de către ISJ/ISMB, cu respectarea condiției de a nu preda disciplina de examen pentru care asigură însoțirea candidatului în sală și nici la clasa din care provine acesta.

 

Toate persoanele care au acces în sălile de examen, în calitate de însoțitori, interpreți ai limbajului mimico-gestual, profesori asistenți etc. pentru a oferi sprijin elevilor cu deficiențe, conform mențiunilor din secțiunile precedente ale prezentei proceduri, nu trebuie să fie în situație de incompatibilitate, respectiv să nu aibă rude sau afini până la gradul al IV-lea printre elevii care participă la respectiva sesiune de examen.

 

Cadrul didactic itinerant și de sprijin/cadrul didactic cu specializarea Psihopedagogie specială/Psihologie/Pedagogie, desemnat de către ISJ/ISMB în calitate de însoțitor al elevului poate face parte, ca asistent, din comisia de examen.

 

Centrele de examen vor instala pe calculatoarele utilizate de candidații care, la examenele naționale, vor răspunde direct pe broșură/foaie de examen programul Adobe Acrobat DC cu ajutorul căruia se pot completa spațiile de răspuns și bifa variantele considerate corecte de către candidat în cazul itemilor obiectivi.

 

Măsurile prevăzute se aplică integral sau diferențiat, după caz, și pentru alte tulburări de dezvoltare decât cele menționate în prezenta procedură, pentru care există dovezi medicale și pentru care se solicită în scris adaptarea procedurii de susținere a examenului național.

 

Prezenta procedură se aplică tuturor probelor specifice examenelor naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și examenul național de bacalaureat – sesiunea 2024.

 

La solicitarea conducerii unității de învățământ, comisia județeană/a municipiului București de examen aprobă aplicarea prevederilor prezentei proceduri potrivit tipului si gradului de deficiență, tulburare de spectru autist/tulburare specifică de învățare/ADHD și numește/deleagă specialiștii în comisia/centrul de examen. Din comisiile/centrele de examen în care sunt înscriși elevi pentru care se aplică prezenta procedură fac parte și cadre didactice cu specializarea Psihopedagogie specială/Psihologie/Pedagogie. 

 

Pentru cazuri speciale, vizând oricare dintre tipurile de deficiențe/dizabilități, Comisia Națională de Bacalaureat, respectiv Comisiile județene/a municipiului București de Organizare a Evaluării Naționale pot aproba, prin proceduri specifice, și alte măsuri pentru adaptarea condițiilor de susținere a probelor de examen pentru elevii cu deficiențe, la solicitarea comisiilor de bacalaureat județene/a municipiului București, respectiv la solicitarea comisiilor din unitățile de învățământ, pentru evaluarea națională, în baza documentelor prezentate la înscriere, conform procedurii.

 

Calendar Evaluarea Națională 2024:

11 – 14 iunie 2024: Înscrierea la Evaluarea Națională

14 iunie 2024: Încheierea cursurilor pentru elevii de clasa a VIII-a

25 iunie 2024 – Proba scrisă la Limba română

27 iunie 2024 – Proba scrisă la Matematică

28 iunie 2024 – Proba scrisă la Limba maternă

3 iulie 2024 – Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 14:00)

3 iulie (orele 16 – 19) și 4 iulie 2024 (ora 08:00 – ora 12:00) – Depunerea contestațiilor

4 – 9 iulie 2024 – Soluționarea contestațiilor

9 iulie 2024 – Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

Calendarul admiterii la liceu 2024

11 – 12, 15 – 22 iulie 2024: Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a

 

Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită!

 

Numărul redus de opțiuni completate poate conduce la nerepartizarea computerizată a candidatului!

 

Completarea fișelor de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a care doresc să participe la admitere în alt județ și depunerea/transmiterea fișelor, conform proceduriistabilite de Comisia națională de admitere 

 

NOTĂ: 1)Candidații nerepartizați pe locurile speciale pentru rromi și candidații nerepartizați pe locurile distinct alocate în unitățile de învățământ de masă candidaților cu CES, precum și cei care au fost repartizați dar care solicită, în scris, renunțarea la locul pe care au fost repartizați, care doresc să participe la etapa de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2024-2025, completează opțiunile în perioada 19 – 22 iulie 2023.

 

2) Candidații care au participat la prima etapă de admitere în învățământul profesional și dual și care nu au fost admiși, completează opțiunile în fișele de înscriere în perioada 20 – 21 iulie 2024

 

11 – 12, 15 – 19 iulie 2024: Introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică centralizată) a datelor din fișele de înscriere

 

11 – 12, 15 – 19 iulie 2024: Verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația informatică centralizată

 

22 iulie 2024: Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul de admitere județean/al municipiului București, precum și a listei absolvenților care nu participă la repartizarea computerizată, prin confirmarea operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată 

 

Predarea/transmiterea de către comisia din centrul de înscriere a fișelor de opțiuni originale la centrul de admitere județean/al municipiului București

 

22 iulie 2024: Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere județene/al municipiului București la Centrul național de admitere prin confirmarea, de către acestea, a finalizării operațiunilor specifice, în aplicația informatică centralizată

 

23 iulie 2024: Verificarea și corectarea eventualelor erori din bazele de date, precum candidați aflați în baza de date pentru admiterea computerizată și care au fost deja admiși la liceele la care se susțin probe de aptitudini etc., de către Comisia națională de admitere și comisiile de admitere județene/a municipiului București; transmiterea modificărilor la comisia națională

 

23 iulie 2024: Corectarea erorilor și confirmarea încheierii modificărilor în aplicația informatică centralizată

 

24 iulie 2024: Repartizarea computerizată în învățământul liceal a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2024 – 2025

 

24 iulie 2024: Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în învățământul liceal 

 

Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământul liceal din județ/municipiul București

 

25 – 30 iulie 2024: Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați

 

30 iulie 2024: Transmiterea de către unitățile de învățământ liceal a situației locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în această etapă de admitere

 

31 iulie – 2 august 2024: Rezolvarea de către comisia de admitere județeană/ a municipiului București, a situațiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată

 

Calendar admitere pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă

21 iunie 2024 Obținerea certificatului de orientare școlară și profesională pentru ciclul gimnazial, valabil pentru anul școlar 2023 – 2024, emis de Centrul Județean/ al Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE), care atestă existența unei cerințe educaționale speciale a elevului. NOTĂ: Certificatul de orientare școlară și profesională este singurul document acceptat, conform prevederilor art.3, litera m) din OMECTS nr.5574/2011, cu modificările ulterioare, pentru admiterea pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă. 

 

21 iunie 2024 Depunerea și înregistrarea de către părinte/reprezentantul legal, la unitatea de învățământ de proveniență, a certificatului de orientare școlară și profesională pentru ciclul gimnazial, valabil pentru anul școlar 2023 – 2024, emis CJRAE/CMBRAE, care atestă existența unei cerințe educaționale speciale a elevului, în vederea înscrierii acestora pe locurile distinct alocate în unități de învățământ de masă. 

 

13 mai 2024 Afișarea locurilor distinct alocate în unitățile de învățământ de masă pentru candidații elevi cu CES (1-2 locuri/clasă/grupă pentru fiecare filieră/profil/specializare/domeniu de pregătire/calificare/limba de predare). 

 

7 iunie 2024 Ședințe de informare și instruire cu părinții și elevii, organizate de profesorii diriginți, privind admiterea pe locurile distinct alocate în unitățile de învățământ de masă pentru elevii cu CES. 

 

Notă: Ședințele vizează orientarea școlară a elevilor cu CES care doresc să candideze pe locuri distinct alocate în unități de învățământ de masă și la acestea pot participa, în calitate de invitați, reprezentanți ai unităților de învățământ liceal, profesional și profesional dual de masă, specialiști din cadrul CJRAE/ CMBRAE, precum și alți factori reprezentativi. După fiecare ședință, se va întocmi proces-verbal de informare/instruire. 

 

15 – 16 iulie 2024 Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către candidații care solicită înscrierea pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ. Introducerea în aplicația informatică pentru admitere (baza de date computerizată) a datelor din MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 804 bis/6.IX.2023 11 fișele de înscriere, verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator 

 

Notă: Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare. Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită! 

 

18 iulie 2024 Repartizarea candidaților pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă și comunicarea rezultatelor candidaților prin afișarea la sediul și pe site-ul inspectoratului școlar. Repartizarea candidaților pe locurile distinct alocate candidaților cu CES se face computerizat într-o sesiune distinctă, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere și pe baza opțiunilor completate în fișa de înscriere. 

 

Notă: Candidații nerepartizați pe locurile distinct alocate candidaților cu CES, precum și cei care au fost repartizați dar care solicită, în scris, renunțarea la locul pe care au fost repartizați, pot solicita și primi o nouă fișă de înscriere pentru a putea participa la prima etapă de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2024-2025

 

Procedură cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, de auz, tulburări de neurodezvoltare si specifice de învățare care susțin examenele naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și examenul național de bacalaureat – sesiunea 2024.

 

 

Sari la conținut